Joachim Doppel

  • 1999-2008 Vorsitzender CSU-KV Kronach