Max Neumayr

  • 1981-1993 Vorsitzender CSU-KV Pfaffenhofen